ಪೀಚ್‌ನ ಸಿಹಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ. 50 ಮಿಲಿ

*ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು MBB (ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂಬುವವರು) ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ.