ಗುಲಾಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಮರದ ಹೂವಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ. 30 ಮಿಲಿ

*ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು MBB (ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂಬುವವರು) ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ.