ಮರ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನ ಕಹಿ ಆಳವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ. 50 ಮಿಲಿ

*ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು MBB (ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂಬುವವರು) ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ.