ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಬಲವಾದ ತಾಜಾ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸುಗಂಧವು ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 50 ಮಿಲಿ

*ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು MBB (ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂಬುವವರು) ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ.